Crònica del sopar col·loqui sobre mesures cautelars als processos arbitrals

Ponent: Jesús M. de Alfonso, President del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB).

Art. 7 LA/ Art. 5 Reglament UNCITRAL – Intervenció del Tribunal: Els tribunals no poden conèixer sobre l’assumpte objecte d’arbitratge (efecte negatiu).

UNCITRAL 2006 – Definició de mesures cautelars. No hi ha aquesta definició a la llei espanyola. La llei espanyola fa referència a les mesures cautelars en el seu article 23 sobre la potestat dels àrbitres per adoptar mesures cautelars.

FASE PRE-ARBITRAL

1. Nomenament de l’àrbitre
2. Acceptació del càrrec d’àrbitre

En fase pre-arbitral, les parts poden dilatar el procediment, esgotant el període per nomenar l’àrbitre. És l’anomenat “torpedeig” de l’arbitratge, que el TAB i altres institucions procuren evitar.

Problema: és necessari adoptar mesures cautelars abans de començar el procediment, però encara no s’ha nomenat àrbitre.

Les mesures cautelars possibles no són les de la LEC, sinó les “necesarias respecto del objeto del litigio”, com diu l’article 23 de la Ley de Arbitraje.

Solució: àrbitre d’emergència, aquest àrbitre es designa exclusivament perquè resolgui sobre les mesures cautelars, no coneixerà sobre el fons de l’assumpte.

Com es relaciona l’àrbitre d’emergència amb l’àrbitre que acabarà resolent el conflicte?

L’àrbitre d’emergència dictarà un laude parcial resolent les mesures cautelars, mentre que serà l’àrbitre que s’acabi designant pel procediment qui resoldrà sobre el fons de l’assumpte. És una manera ràpida i eficaç d’adoptar mesures cautelars quan encara no s’ha designat àrbitre en la fase pre-arbitral.

A Itàlia no es permeten les mesures cautelars dels àrbitres. A França, la Cour de Cassation en una sentència recent entén inconstitucional que el jutge que coneix les mesures cautelars conegui també les principals.

El laude parcial adoptant mesures cautelars és un títol executiu, de manera que caldrà acudir als jutjats per fer-lo executar. L’article 517 de la LEC permet l’execució de “laudos y decisiones judiciales”, ampliant a les ordres processals l’execució. Però comporta també que totes les decisions arbitrals segueixin el règim del laude, inclòs el recurs d’anul•lació.

Una altra solució seria facilitar la constitució de l’àrbitre del procediment per tal que aquest pogués prendre posició del càrrec i dictar laude parcial resolent les mesures cautelars. Així s’evita dilatar el procés.

Exemple: en cas d’impagament és necessari facilitar el nomenament de l’àrbitre del procediment i que aquest accepti el càrrec per ordenar el pagament o bé designar un àrbitre d’emergència que dicti un laude parcial ordenant el pagament.

Com es defensa l’altra part si les mesures cautelars són requerides inaudita parte?

D’entrada, la part sense audiència es pot oposar a les mesures cautelars. Si tot i així aquestes s’acaben adoptant, la part perjudicada podrà reclamar danys i perjudicis sempre que pugui demostrar que se li ha causat un dany desproporcionat i que no estava obligat a suportar.

La reclamació de danys i perjudicis donarà peu a un nou procediment arbitral per així mantenir la independència de l’àrbitre i que aquest no estigui contaminat pel procés que ell mateix va resoldre. Per tant, una reclamació per danys i perjudicis derivada de l’adopció de mesures cautelars en l’arbitratge comportaria un nou procediment, un nou àrbitre i tornar a pagar els costos del procediment arbitral.

ÀRBITRE D’EMERGÈNCIA

• Per tal de que es pugui fer ús de l’àrbitre d’emergència és necessari que es posi en marxa un procediment arbitral, ja que d’altra manera només s’adoptarien les mesures cautelars i no s’acabaria resolent sobre el fons de l’assumpte.
• Els àrbitres d’emergència són membres de la junta de govern del TAB que voluntàriament s’han apuntat per complir aquesta funció.
• En 24 hores es designa un àrbitre d’emergència, responent així a la necessitat d’actuar amb rapidesa i eficàcia. Exemple: la Cambra de Comerç Internacional també té la figura de l’àrbitre d’emergència i la Cambra de Comerç d’Estocolm tarda 24 hores en designar un àrbitre d’emergència i 5 dies en resoldre les mesures cautelars. Ràpida designació, disposició immediata. També a Singapur es tarda un dia. Al Tribunal Arbitral de l’esport de Lausanne, només tarden hores, i a l’ICDR de l’AAA ho decideix un panel secret en un “business day”
• Els àrbitres d’emergència al ser de la llista del TAB garanteixen la seva imparcialitat/neutralitat/independència.
• Un altre avantatge és que els membres de la junta de govern del TAB coneixen el procediment arbitral i estan disponibles.
• S’ha de fer un control per verificar si l’àrbitre d’emergència que es vol nomenar es pot trobar amb conflictes d’interès en relació al cas.
Cost? No hi ha una quantitat fixa. Les taxes del TAB i el cost de l’àrbitre serà el 50% del cost del procediment arbitral, amb un màxim de 20.000€ i un mínim de 2.500€.

L’àrbitre del procediment pot deixar sense efectes les mesures cautelars d’ofici.

Morosos:

– Sol•licitar fiança per garantir els costos del procediment arbitral.
– Títol executiu (laude arbitral) per tal d’obligar el pagament.
– També es pot anar al jutjat perquè ordeni el pagament.

Si el contracte entre les parts preveu una clàusula arbitral com a mecanisme de resolució de les disputes que d’aquest es puguin derivar, s’entén com una obligació implícita de compliment del contracte el pagar els costos del procediment arbitral. En dret espanyol, per tant, s’aplica l’article 1258 CC perquè l’impagament és incompliment del conveni arbitral.

Resum preparat per Mariona Escamilla Alavedra

 

 

No hi ha comentaris

Deixa un comentari