Estatuts

Estatuts

I. DENOMINACIÓ, OBJECTIUS, DOMICILI, ÀMBIT I DURACIÓ

Art. 1. Amb la denominació de “Associació pel Foment de l’Arbitratge” es constitueix una Associació amb àmbit territorial de Catalunya.

Art. 2. L’ Associació té com objectius el foment del coneixement i utilització de l’arbitratge i indirectament: divulgar les característiques i avantatges de l’arbitratge i d’altres formes alternatives de resolució de conflictes; estimular estudis sobre les formes alternatives de resolució de conflictes, en especial sobre l’arbitratge; difondre les virtuts de bona fe, de l’entesa i del pactisme; promoure la pràctica de l’arbitratge, impedint les utilitzacions desviades, abusives o contràries a la seva neutralitat; col·laborar en la formació dels jutges, advocats (àrbitres i advocats de part) i estudiants de dret i d’estudis empresarials en matèria d’arbitratge. L’Associació col·laborarà amb el Tribunal Arbitral de Barcelona i demés institucions arbitrals existents a Catalunya, així com amb les institucions públiques i privades que puguin cooperar en l’assoliment de l’objectiu de l’Associació.

Art. 3. L’Associació realitzarà estudis, referències, publicacions i demés activitats útils per donar compliment als seus objectius.

Art. 4. El domicili de l’Associació queda establert al Carrer Aribau 198 de Barcelona

Art. 5. La duració de l’Associació serà per temps indefinit.

II. SOCIS

Art. 6. Podran ser socis, a més dels constituents que signen els presents Estatuts, totes aquelles persones i entitats que ho desitgin i que siguin admesos per acord de la Junta Directiva.

Art. 7. Els socis causaran baixa per:

 1. Voluntat pròpia, mitjançant comunicació escrita a la Junta Directiva.
 2. Per incompliment de les obligacions socials.
 3. Per perjudicar greument l’objectiu o interessos de l’Associació, segons acord de la Junta General, i mitjançant expedient previ que es tramiti, amb audiència de l’ interessat.

III. ASSEMBLEES

Art. 8. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinària anualment, i amb caràcter extraordinari quantes vegades sigui necessari, per acord de la Junta Directiva o petició de la tercera part dels socis, mitjançant escrit dirigit al President amb les signatures dels convocants i menció de l’Ordre del Dia que es proposi.

Art. 9. La convocatòria de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries es farà per la Junta Directiva amb 15 dies d’anel·lació mínima, mitjançant comunicació personal, o altres mitjans que garanteixin el coneixement de la mateixa, anunciant-se Ordre del Dia, data, lloc i hora de celebració.

Art. 10. Les facultats de les Assemblees Ordinàries son les següents:

 1. L’examen i aprovació de les quotes.
 2. Aprovació de la memòria anual, així com de la modificació de les quotes per la Junta Directiva.
 3. Decidir sobre l’aplicació dels fons disponibles.
 4. Aprovar els pressupostos d’ingressos i despeses per cada exercici.
 5. Acordar les distincions i sancions a que s’hagin fet creedors els socis.
 6. Resoldre els assumptes que resulten dels Estatuts i que s’atribueixen a l’Assemblea General o a la Junta Directiva.
 7. L’estudi, deliberació i aprovació, en el seu cas, de les propostes que siguin presentades per la Junta Directiva.

Art. 11. Son facultats de les Assemblees Extraordinàries:

 1. Modificar i reformar els Estatus.
 2. Nomenar els membres de la Junta Directiva. Quan es tracti de vacants produïdes abans del final del mandat, els escollits ho seran només pel temps que resti per a la renovació.
 3. Acordar la dissolució de l’Associació.

Art. 12. Per que les Assemblees, tant Ordinàries com Extraordinàries, puguin prendre acords, serà necessari que assisteixin en primera convocatòria la meitat més un dels socis. Si no hi assisteix aquest número, transcorreguts trenta minuts se cel·lebrarà, en segona convocatòria, essent vàlids els acords amb independència del número d’assistents.

Art. 13. Els acords es prendran per majoria simple. En cas d’empat, decidirà el President. No obstant, serà necessari el vot favorable de les 2/3 parts dels socis presents, per la disposició o alienació de bens immobles, nomenament dels membres de la Junta Directiva, sol·licitud d’utilitat pública, modificació dels Estatus i dissolució de l’Associació.

Art. 14. Els acords adoptats conforme als articles anteriors obligaran a tots els socis, inclosos els no assistents.

IV. JUNTA DIRECTIVA

Art. 15. La Junta Directiva estarà composada per un President, Vicepresident, Secretari, Tresorer, i el número de vocals que en el seu cas acordi l’Assemblea General, que no serà inferior a dos ni superior a sis, tots ells seran escollits per l’Assemblea General. Tots els càrrecs de la Junta Directiva son honorífics i no retribuïts.

Art. 16. La Junta Directiva, com representant i delegada de l’Assemblea General, tindrà totes les facultats que han estat especificades i en especial les següents:

 1. Estudiar i formular les corresponents memòries de quants assumptes estiguin relacionats amb els objectius de l’Associació i exposar-ho davant l’assemblea General.
 2. Confeccionar les memòries, comptes, inventaris, balanços i pressupostos de l’Associació.
 3. Executar i vetllar pel compliment dels Estatuts í els acords adoptats per l’Assemblea General.
 4. Formular i presentar a l’Assemblea General la reforma deIs Estatuts i tota proposta d’activitats d’acord amb els objectius de l’Associació.
 5. Sol·licitar les subvencions, a les que pogués fer-se acreïdora l’Associació en raó dels objectius que persegueix.
 6. Portar els llibres de comptabilitat on figuraran tots els ingressos i despeses de l’Associació.
 7. Recaptar les quotes dels associats, així com les donacions que es facin a favor de l’ Associació.

Art. 17. Les despeses justificades i demostrables, desembolsades pels components de la Junta en l’exercici de les seves activitats en bé de l’Associació, els hi seran abonats per aquesta.

Art. 18. La Junta Directiva es reunirà obligatòriament una vegada al trimestre í sempre que ho estimí necessari el President, o ho sol·licitin 3 membres de la mateixa. Les reunions de la Junta Directiva se celebraran, prèvia convocatòria del Secretari per ordre del President, amb 10 dies d’antel·lació, acompanyant-se el corresponent Ordre del Dia i còpia de les propostes que es presentin. Els acords d’aquesta seran presos per majoria simple. Es considerarà constituïda la Junta Directiva quan hi assisteixi la meitat més un dels seus membres.

Art. 19. Els càrrecs de la Junta Directiva duraran 4 anys i es renovaran per meitat cada dos anys, podent ser reelegits. La primera renovació correspondrà al President i la meitat dels vocals designats per sorteig. La segona als restants vocals. Per a ser candidat a President o Vicepresident serà necessari ser soci de l’Associació amb una antiguitat mínima de 2 anys.

Art. 20. Correspon al President:

 1. Representar a l’ Associació davant els organismes tant públics com privats, autoritzar amb la seva signatura qualsevol document que subscrigui.
 2. Convocar la Junta Directiva i l’Assemblea Ordinària i Extraordinària d’acord amb lo establert.
 3. Donar compte a la Junta Directiva de qualsevol determinació d’urgència.
 4. Presidir les sessions de la Junta i les Assemblees Generals.

Correspon al Vicepresident:

 1. Assumir les funcions que Ii corresponen al President per absència o malaltia d’aquest.
 2. Les que expressament li delegui el President.

V. RECURSOS ECONÒMICS

Art. 21. Patrimoni. El patrimoni i el pressupost estaran formats per:

 • Les quotes dels seus membres
 • Les aportacions, subvencions, donatius i llegats rebuts
 • Els bens mobles i immobles

Les quotes d’ingrés a l’Associació, així com les quotes anuals seran fixades a la Junta General.

Art. 22. La Junta Directiva presentarà la liquidació de comptes de l’any anterior per a la seva aprovació per l’Assemblea General.

Art. 23. Qualsevol dubte sobre la interpretació dels Estatuts serà resolta per la Junta Directiva.

Art. 24. Els Estatuts no podran ser modificats més que per l’Assemblea General mitjançant els vots de les tres quartes parts dels membres presents votants, devent estar constituïda al menys per les dos terceres parts dels seus membres.

VI. DISSOLUCIÓ

Art. 25. L’ Associació es dissoldrà:

 1. per acord dels 2/3 dels socis en Assemblea General Extraordinària, convocada a tal efecte;
 2. per les causes determinades per l’article 39 del Codi Civil;
 3. per sentencia judicial.

Art. 26. Acordada o decretada la dissolució, la Junta Directiva efectuarà la liquidació alienant els bens socials, pagant les seves deutes, cobrant els seus crèdits i fixant l’haver líquid resultant si hi fos.

Art. 27. L’haver resultant, una vegada efectuada la liquidació, es donarà a una entitat de caràcter benèfic o de caràcter similar en quant a objectius de l’Associació dissolta.

VII. DISPOSICIÓ ADICIONAL

En allò que no estigui previst en els presents Estatuts serà d’aplicació allò regulat al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, o d’aquella norma que el substitueixi.

Barcelona, a 08 de juny de 2009