Newsletter 1/2015

Conferències i Seminaris / Conferencias y Seminarios / Conferences and Seminars

“Jornada sobre mediación civil y mercantil, encuentro jueces y mediadores”
19 de març de 2015
Saragossa, Espanya
Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación amb la col·laboració del Gobierno de Aragón
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=25

“ICC YAF-YAAP Joint Conference: Young approaches to arbitration”
28 de març de 2015
Viena, Àustria
ICC YAF i YAAP
http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2015/ICC-YAF-YAAP-Joint-Conference-Young-approaches-to-arbitration/

«El árbitro de emergencia y otros temas de actualidad – Una perspectiva Iberoamericana».
30 de març de 2015
Viena, Àustria
CEA. Capítol Alemanya i Àustria.
https://www.clubarbitraje.com/el-arbitro-de-emergencia-y-otros-temas-de-actualidad-una-perspectiva-iberoamericana

“Open de Arbitraje”
8 de maig de 2015
Madrid, Espanya
Asociación Europea del Arbitraje
http://www.asociacioneuropeadearbitraje.org/component/k2/item/560-el-open-de-arbitraje-se-celebrará-el-próximo-8-de-mayo

Bibliografia i Jurisprudència / Bibliografia y Jurisprudencia / Authors and Case Law

AZEREDO DA SILVEIRA, Mercedes. “Trade Sanctions and international sales. An inquiry into international arbitration and commercial litigation”. The Hague: Kluwer Law International, 2014.

GANDÍA SELLENS, María Aránzazu. “El arbitraje frente a los litigios internacionales en materia de propiedad intelectual. La arbitrabilidad y la adopción de medidas cautelares”. Pamplona: Aranzadi, 2014.

JAVALONES SANCHÍS, Vicente. “El régimen arbitral del Tribunal Arbitral del Deporte”. Pamplona: Aranzadi, 2014.

JEMIELNIAK, Joanna. “Legal interpretation in international arbitration”. Aldershot: Ashgate Publishing International, 2014. LE BARS, Benoit. “International arbitration and Corporate Law. An OHADA practice”. The Hague: Eleven International Publishing, 2014.

LORCA NAVARRETE, Antonio María. “Análisis jurisprudencial de la anulación del laudo arbitral”. San Sebastián: Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2014.

LORCA NAVARRETE, Antonio María. “Jurisprudencia arbitral comentada de los Tribunales Superiores de Justicia 2013. Estudio de las Sentencias y Autos de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de arbitraje”. San Sebastián: Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2014.

MATHEUS LÓPEZ, Carlos Alberto. “La selección del árbitro en el arbitraje doméstico e internacional”. San Sebastián: Instituto Vasco de Derecho Procesal, 2015.

MAVROMATI, Despina; REEB, Mathieu. “The Code of the Court of Arbitration for Sport”. The Hague: Kluwer Law International, 2015.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del Civil i Penal, Secció1ª) de 16 d’octubre de 2014 (RJ 2014\6671): nul·litat per haver resolt els àrbitres sobre qüestions no sotmeses a la seva decisió: desestimada. L’examen de la congruència ha d’estar presidida per la deguda i adequada elasticitat que permeten la naturalesa i finalitat de l’arbitratge, considerant que es poden entendre compreses en el conveni arbitral aquelles qüestions íntimament vinculades amb la controvèrsia.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sala del Civil i Penal, Secció 1ª), de 16 de setembre de 2014 (JUR 2014\299302): nul·litat per manca de litisconsorci passiu necessari que genera indefensió a la demandada: desestimada. La nova LEC regula la figura del litisconsorci passiu necessari pels casos en què la tutela només pot fer-se efectiva contra diversos subjectes conjuntament considerats. En el cas particular no era així: la part demandada al·legava que part de les factures que se li reclamaven no eren degudes per ella, sinó per altres dues empreses (que no havien estat cridades al procediment per la demandant). Aquest era precisament l’objecte de la controvèrsia, i la pretensió va ser desestimada pel laude arbitral, per la qual cosa el fet que aquestes empreses no fossin part de l’arbitratge no determina la nul·litat del laude.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Galicia (Sala del Civil i Penal, Secció 1ª), de 19 de setembre de 2014 (RJ 2014\5531): nul·litat de laude per indeguda acumulació d’accions: desestimada. No hi ha connexió entre accions si aquestes es fonamenten en fets diferents. La demandant pretenia la nul·litat de 5 laudes arbitrals per causa d’inexistència de conveni arbitral. Les reclamacions que van donar lloc als procediments arbitrals eren diferents i es basaven en fets diferents, cosa que impedia l’acumulació de les demandes de nul·litat del laudes resultants. La indeguda acumulació hagués hagut de resultar en una inadmissió de la demanda (73.3 LEC), però com que això no va succeir, la Sala converteix la causa d’inadmissió en causa de desestimació.

Sentència de l’Audiència Provincial de Madrid (Secció 21ª), de 23 de setembre de 2014: demanda de responsabilitat civil contra la Corte Española de Arbitraje: desestimada. La sentència es refereix a l’article 21 de la Llei d’Arbitratge i defineix, basant-se en una sentència del Tribunal Suprem, el contingut material positiu i negatiu de la responsabilitat dels àrbitres (aplicable anàlogament a les institucions arbitrals). Diu que el precepte clarament no estableix responsabilitat per qualsevol error, sent necessari que concorrin mala fe, temeritat o dol. Entre altres coses, en la demanda s’al·legava una “temerària gestió documental de l’expedient”. L’Audiència Provincial acull la resolució d’instància, que resolia que, si bé es va provar una conducta poc curosa i poc diligent en la tramitació del procediment, no es va justificar que hagués estat amb dol o mala fe, no sent la negligència suficient per a què es pogués considerar temeritat, com indica el 21 de la Llei d’Arbitratge.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (Sala del Civil i Penal), de 28 de gener de 2015: nul·litat per manca d’imparcialitat dels àrbitres i de la institució arbitral, entre d’altres: desestimada. La sentència repassa en profunditat les normes sobre independència i imparcialitat aplicables als àrbitres, incloses referències a normativa internacional (Regles IBA), i també diverses causes al·legades de manca d’imparcialitat i independència de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid. Sobre el fons de l’assumpte, s’analitza la institució de l’ordre públic econòmic i acaba resolent la nul·litat del laude per considerar que va deixar d’aplicar normes sobre bones pràctiques bancàries.

Sin comentarios

Deja un comentario