Opinió: Pot un tribunal arbitral declarar-se competent per conèixer d’un assumpte en el qual el demandant sigui part del conveni arbitral i el demandat no sigui signatari del conveni arbitral?

La participació de terceres parts[1] en un procés arbitral és una qüestió molt controvertida que, encara avui, no troba una resposta clara i consolidada. Inevitablement, aquest assumpte crea una gran confusió i alenteix un procés amb vocació de tot el contrari, com és el procés arbitral.

L’arbitratge és un procés que es distingeix per ser de caràcter dispositiu, el que implica que queda a mercè de les parts i són aquestes les propietàries del mateix. Sembla obvi doncs, atesa la naturalesa i essència d’aquesta modalitat de resolució de controvèrsies, que el sotmetre a arbitratge quedaria circumscrit únicament i exclusivament a qui ho hagi decidit i acordat lliurement.

L’article 1257 del nostre codi civil estableix el següent: “Els contractes només produeixen efecte entre les parts que els atorguen i els seus hereus” per tant, a priori, sembla molt clar tant en seu d’arbitratge, com en el nostre sistema, que forma part del civil law, que els efectes es circumscriuen a la voluntat de les parts. El nostre codi civil recull la solució semblant de molts altres ordenaments.

És possible extendre l’efecte contractual a parts no signatàries?

El precepte anteriorment esmentat obre la porta al primer problema de tenir la possibilitat d’estendre l’efecte contractual en seu de conveni arbitral. Del tenor literal de l’article es desprèn que una possible extensió, provocaria un clar trencament d’un principi com és el de la voluntat de parts que regeix en arbitratge.

Malgrat això, sembla que, en els últims anys, el fet de que una part sigui compel·lida a formar part d’un procés arbitral sense haver signat una clàusula arbitral està sent bastant habitual. (Gutiérrez García de Cortazar, Elena. Non- signatories and adribtration: recent developments. P. 561. Liber Amicorum, Bernardo Cremades, 2010).

Està regulat?

Cada jurisdicció té una solució diferent. No existeix una regulació homogènia i contundent a nivell mundial que solucioni aquest assumpte. En general, la qüestió no és clara. No obstant això, es van traçant unes línies d’actuació:

A Ginebra, el 5 de març de 1984 al cas Westland Helicopters Ltd contra Arab Organization for Industralization, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, State of Qatar, Arab Republic of Egypt and Arab British Helicopter Company (Egypt)[2] els àrbitres van establir que, en certes circumstàncies, aquells que no havien signat una clàusula arbitral estaven igualment vinculats per ella i podien fer-ne ús com a mitjà de protesta, davant d’una demanda presentada en contra davant els tribunals ordinaris.

A França, els tribunals han reconegut aquesta extensió per sentència en el cas Repata vs. Fichou, 1991. En aquest cas, la Sala Comercial de la Cort de Cassació de París va acceptar l’extensió de la clàusula arbitral a un segon contracte destinat a concretar l’acord de les parts.[3]

El 17 de febrer de 2011, el Tribunal d’Apel·lació de París va fallar establint que una part podia ser considerada com signatària d’un conveni arbitral si del seu comportament es desprèn una vocació de part signatària, és a dir, que actuï com si hagués signat.[4]

D’acord amb el Tribunal Federal Suís en una decisió d’abril de 2011[5], encara que una clàusula arbitral continguda en un contracte, a priori, només vinculi a les parts que el signen, en nombroses situacions la clàusula arbitral pot, excepcionalment, obligar terceres parts que no hi ha format el contracte i no han estat esmentades en ell.

El 5 de maig de 2011, el Tribunal d’Apel·lació de París va afegir una altra visió sobre qui és una veritable part en una clàusula arbitral. El Tribunal va aplicar el principi que estableix que el coneixement de la clàusula arbitral i prendre part activa en l’elaboració i actuació d’acords és suficient per estendre la clàusula arbitral a parts que no l’hagin signat.[6]

Per tant, sembla obvi que hi ha una tendència creixent a permetre, en determinats casos, que s’estengui aquesta obligació a terceres parts no signatàries.

Tot i la incertesa que hi ha en general, sobre aquest tema, es poden trobar excepcions que el regulen amb força claredat. Així per exemple, la Llei Peruana d’Arbitratge, promulgada mitjançant Decret Legislatiu N ° 1071 de 27 de juny de 2008[7] (LAP) que regula expressament en el seu article 14 al que fa referència a l’extensió dels efectes del conveni arbitral a persones no signatàries, enteses com a tals els que no siguin part formal del conveni arbitral o del contracte que el conté o que no hagin estat esmentades com a part en ells. Aquest precepte estableix el següent:

“El conveni arbitral s’estén a aquells qui segons la bona fe, es sotmeten a arbitratge, i això es determina per la seva participació activa i de manera determinant en la negociació, celebració, execució o terminació del contracte que comprèn el conveni arbitral o amb el qual el conveni està relacionat. S’estén també als qui pretenguin derivar drets o beneficis del contracte, segons els seus termes”.[8]

La regulació peruana és molt nova en aquest aspecte, ja que és la que més clarament regula aquesta qüestió, i permet l’extensió dels efectes del conveni arbitral amb les condicions esmentades a l’article.

Podríem parlar doncs, d’una implementació del principi de estoppel per estendre l’obligació a parts no signatàries d’un conveni arbitral?

El “estoppel”, que és el principi que impedeix actuar contra els actes propis, podria operar i de fet opera com a eina per poder estendre l’eficàcia i obligacions dels convenis arbitrals. Aquesta exigència d’actuar de manera conseqüent dins el tràfic jurídic amb els teus propis actes, podria suposar la inclinació definitiva de la balança cap a l’extensió de l’obligació, en tant que sembla que si actues d’una manera en què obtens beneficis del contracte que conté una clàusula arbitral, tàcitament l’acceptes i podries quedar vinculat per la mateixa.

L’enfocament per part de les regles de la ICC

El reglament d’arbitratge ICC no inclou a la seva versió de 1998 una disposició específica i directa que parli de la inclusió de terceres parts en el procés arbitral. Si apliquem estrictament l’article 4.3 de les anteriors Regles ICC en el qual es parla que només queden vinculades les parts signatàries del conveni arbitral, no tindríem en compte que la postura ha evolucionat amb el temps i sembla que en els últims anys l’ICC ha començat ha acceptar la intervenció de terceres parts, sobretot en dues situacions:

  1. Decisions prima facie. En els casos de petició d’arbitratge presentats contra diversos demandats, encara que alguns no són signataris del conveni arbitral, la ICC a través de l’article 6 (2) ha considerat prima facie que són parts de l’arbitratge quan concorri una de les teories que permeten que es agreguin terceres parts.[9]
  2. En cas de tercers inclosos en la instància dels demandats. La ICC permet que els demandats agreguin a terceres parts en tres situacions, que han de ser acumulades:

– Quan la tercera part hagi signat el conveni arbitral.

– El demandat ha de formular al·legacions contra la tercera (nova) part.

– La part nova/tercera part s’ha d’agregar abans que el tribunal arbitral hagi decidit o, alternativament de consentir davant de qualsevol tribunal existent.

El nou Reglament d’Arbitratge 2012 de la ICC ha cristal·litzat aquesta pràctica en el nou article 6.3,6.4 i posteriors.

 

Conclusió

És evident que encara no hi ha un clar consens pel que fa a la inclusió de terceres parts en els processos arbitrals. La única cosa que sembla clara és que a l’hora de quedar vinculat de manera directa o indirecta amb algun contracte que contingui una clàusula arbitral, sembla fonamental que es tingui una extrema diligència i es revisi, juntament amb els assessors pertinents, quines poden ser les conseqüències per una part no signatària que sorgeixi un potencial conflicte i, si escau, com poden desvincular d’aquesta clàusula o “sensu contrario”, quedar obligats per la mateixa.

Per això considero que permetre la inclusió de terceres parts no signatàries d’un conveni arbitral a través d’una regulació clara i equilibrada, seria una forma més de consolidar un dels principis fonamentals de l’arbitratge: la flexibilitat.

Jennifer Sánchez-Cano Merete

i Jordi Sellarés (tresorer de l’AFA)

 

[1] Parts no signatàries del conveni arbitral

[2] Collection of ICC Arbitral Awards, 1986-1990. Caso no. 3879.

[3]  Rodner S, James-Otis. Los contratos enlazados el subcontrato. 2008, p 113

[4] Por Touraille, Jean Dominique y Borysewiez, Eric en The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook, 2011-2012, p 116.

[5] Decisión 4A_44/2011

[6] Paris Court of Appeal, 5 mayo, 2011, Kosa France Holding, v. S.A.R.L. Invista, no. 10/04688. 

[7] El Decreto Legislativo N° 1071 entró en vigor el 1 de septiembre de 2008.

[8] Silva Romero, Eduardo. El artículo 14 de la nueva Ley Peruana de Arbitraje: Reflexiones sobre el contrato de arbitraje – realidad.

[9] Sota certes condicions, aquestes teories pivoten al voltant de situacions de: Successió d’empreses, grups d’empreses, estoppel.

 

No Comments

Post A Comment

Opinión: ¿Puede un tribunal arbitral declararse competente para conocer de un asunto en el que el demandante sea parte del convenio arbitral y el demandado sea no signatario del convenio arbitral?

La participación de terceras partes[1] en un proceso arbitral es una cuestión muy controvertida que todavía hoy, no encuentra una respuesta clara y consolidada. Inevitablemente, este asunto crea una gran confusión y ralentiza un proceso con vocación de todo lo contrario, como es el proceso arbitral.

El arbitraje es un proceso que se distingue por ser de carácter dispositivo, lo que implica que queda a merced de las partes y son éstas las dueñas completas del mismo. Parece obvio pues, dada la naturaleza y esencia de dicha modalidad de resolución de controversias, que el someterse a arbitraje quedaría circunscrito única y exclusivamente a quien lo haya decidido y acordado libremente.

El artículo 1257 de nuestro código civil establece lo siguiente: “Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos” por lo tanto, a priori, parece muy claro tanto en sede de arbitraje, como en nuestro sistema, que forma parte del civil law, que los efectos se circunscriben a la voluntad de las partes. Nuestro código civil recoge la solución similar de muchos otros ordenamientos.

¿Es posible extender el efecto contractual a partes no signatarias?

El precepto anteriormente mencionado abre la puerta al primer problema de tener la posibilidad de extender el efecto contractual en sede de convenio arbitral. Del tenor literal del artículo se desprende que una posible extensión, provocaría un claro quebrantamiento de un principio como es el de voluntad de partes que rige en arbitraje.

A pesar de lo mencionado, parece que en los últimos años, el hecho de que una parte sea compelida a formar parte de un proceso arbitral sin haber firmado una cláusula arbitral está siendo bastante habitual. (Gutiérrez García de Cortazar, Elena. Non- signatories and adribtration: recent developments. P. 561. Liber Amicorum, Bernardo Cremades, 2010).

¿Está regulado?

Cada jurisdicción tiene una solución distinta. No existe una regulación homogénea y contundente a nivel mundial que solucione este asunto. En general, la cuestión no es clara. Sin embargo, poco a poco se van trazando unas líneas de actuación:

En Ginebra, el 5 de marzo de 1984 en el caso Westland Helicopters Ltd contra Arab Organization for Industralization, United Arab Emirates, Kingdom of Saudi Arabia, State of Qatar, Arab Republic of Egypt and Arab British Helicopter Company (Egypt)[2] los árbitros establecieron que, en ciertas circunstancias,  aquellos que no habían firmado una cláusula arbitral estaban igualmente vinculados por ella y podían hacer uso de ella como medio de protesta, ante una demanda presentada en su contra frente a los tribunales ordinarios.

En Francia, los tribunales han reconocido esta extensión por sentencia en el caso Repata vs. Fichou, 1991. En dicho caso, la Sala Comercial de la Corte de Casación de París aceptó la extensión de la cláusula arbitral a un segundo contrato destinado a concretizar el acuerdo de las partes.[3]

El 17 de febrero de 2011, la Corte de Apelación de París falló estableciendo que una parte podía ser considerada como signataria de un convenio arbitral si de su comportamiento se desprende una vocación de parte signataria, es decir, que actúe como si hubiera firmado[4].

De acuerdo con la Tribunal Federal Suizo en una decisión de abril de 2011[5], aunque una cláusula arbitral contenida en un contrato, a priori, sólo vincule a las partes que lo firman, en numerosas situaciones la cláusula arbitral puede, excepcionalmente, obligar a terceras partes que no hay formado el contrato y no han sido mencionadas en él.

El 5 de mayo de 2011, el Tribunal de Apelación de París añadió otra visión sobre quién es una verdadera parte en una cláusula arbitral. El Tribunal aplicó el principio de que el conocimiento de la cláusula arbitral y tomar parte activa en la elaboración y actuación de acuerdos es suficiente para extender la cláusula arbitral a partes que no hayan firmado. [6]

Por lo tanto, parece obvio que existe una tendencia creciente a permitir, en determinados casos, que se extienda esa obligación a terceras partes no signatarias.

A pesar de la incertidumbre que hay en general, sobre este tema, se pueden encontrar excepciones que lo regulan con bastante claridad. Así por ejemplo, la Ley Peruana de Arbitraje, promulgada mediante Decreto Legislativo N° 1071 de 27 de junio de 2008[7] (LAP) que regula expresamente en su artículo 14 lo relativo a la extensión de los efectos del convenio arbitral a personas no signatarias, entendidas como tales quienes no sean parte formal del convenio arbitral o del contrato que lo contiene o que no hayan sido mencionadas como parte en ellos. Dicho precepto establece lo siguiente:

“El convenio arbitral se extiende a aquellos cuyo consentimiento de someterse a arbitraje, según la buena fe, se determina por su participación activa y de manera determinante en la negociación, celebración, ejecución o terminación del contrato que comprende el convenio arbitral o al que el convenio está relacionado. Se extiende también a quienes pretendan derivar derechos o beneficios del contrato, según sus términos”.[8]

La regulación peruana es muy novedosa en este aspecto, pues es la que más claramente regula dicha cuestión, y permite la extensión de los efectos del convenio arbitral con las condiciones mencionadas en el artículo.

¿Podríamos hablar pues, de una implementación del principio de Estoppel para extender la obligación a partes no signatarias de un convenio arbitral?

El “estoppel”, que es el principio que impide actuar contra los actos propios, podría operar y de hecho opera como herramienta para poder extender la eficacia y obligaciones de los convenios arbitrales. Esa exigencia de actuar de manera consecuente en el tráfico jurídico con tu propios actos, podría suponer la inclinación definitiva de la balanza hacia la extensión de la obligación, en tanto que parece ser que si actúas de una forma en la que obtienes beneficios del contrato que contiene una cláusula arbitral, tácitamente la aceptas y podrías quedar vinculado por la misma.

El enfoque por parte de las reglas de la ICC

Las Reglas ICC no incluyen en su versión de 1998 una provisión específica y directa que hable de la inclusión de terceras partes en el proceso arbitral. Si aplicamos estrictamente el artículo 4.3 de las anteriores Reglas ICC en el que se habla de que sólo quedan vinculadas las partes signatarias del convenio arbitral, no tendríamos en cuenta que la postura a evolucionado con el tiempo y parece que en los último años la ICC ha empezado ha aceptar la intervención de terceras partes, sobre todo en dos situaciones:

  1. Decisiones prima facie. En los casos de petición de arbitraje presentados contra varios demandados, aunque algunos no son signatarios del convenio arbitral, la ICC a través del artículo 6(2) ha considerado prima facie que son partes del arbitraje cuando concurra una de las teorías que permiten que se agreguen terceras partes.[9]
  2. En caso de terceros incluidos en la instancia de los demandados. La ICC permite que los demandados agreguen a terceras partes en tres situaciones, que deben ser cumulativas:
    • Cuando la tercera parte haya firmado el convenio arbitral
  • El demandado debe formular alegaciones contra la tercera (nueva) parte
  • La parte nueva/ tercera parte debe agregarse antes que el tribunal arbitral haya decidido o, alternativamente debe consentir frente a cualquier tribunal existente.[10]

El nuevo Reglamento de Arbitraje 2012 de la ICC ha cristalizado esa práctica en el nuevo artículo 6.3,6.4 y ss.

Conclusión

Es evidente que todavía no hay un claro consenso con respecto a la inclusión de terceras partes en los procesos arbitrales. La único que parece claro es que a la hora de quedar vinculado de forma directa o indirecta con algún contrato que contenga una cláusula arbitral, parece fundamental que se tenga una extrema diligencia y se revise, junto con los asesores pertinentes, cuáles pueden ser las consecuencias para una parte no signataria de que surja un potencial conflicto y, en su caso, cómo pueden desvincularse de dicha cláusula o a sensu contrario, quedar obligados por la misma.

Por ello considero que permitir la inclusión de terceras partes no signatarias de un convenio arbitral a través de una regulación clara y equilibrada, sería una forma más de consolidar uno de los principios fundamentales del arbitraje: la flexibilidad.

 

Jennifer Sánchez-Cano Merete

y Jordi Sellarés (tresorer de l’AFA)

 

 

[1] Partes no signatarias del convenio arbitral.

[2] Collection of ICC Arbitral Awards, 1986-1990. Caso no. 3879.

[3] Rodner S, James-Otis. Los contratos enlazados el subcontrato. 2008, p 113

[4] Por Touraille, Jean Dominique y Borysewiez, Eric en The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook, 2011-2012, p 116.

[5] Decisión 4A_44/2011

[6] Paris Court of Appeal, 5 mayo, 2011, Kosa France Holding, v. S.A.R.L. Invista, no. 10/04688.  

[7] El Decreto Legislativo N° 1071 entró en vigor el 1 de septiembre de 2008.

[8] Silva Romero, Eduardo. El artículo 14 de la nueva Ley Peruana de Arbitraje: Reflexiones sobre el contrato de arbitraje – realidad.

[9] Bajo ciertas condiciones, dichas teorías pivotan alrededor de situaciones de: Sucesión de empresas, grupos de empresas, estoppel.

[10] Whitesell, Anne Marie and Silva Romero, Eduardo Report on the ICC’s position. P.569. Liber Amicorum, Bernardo Cremades, 2010.

No Comments

Post A Comment